UNEXPECTED JOURNEY (Beklenmedik Yolculuk)

Merhaba, benim ad?m Volkan Yuca. Gönüllülük maceram 2012 y?l?n?n A?ustos ay?nda ba?lad?. Zaman geçtikçe içimde gönüllülük hizmetine kar?? biriken ilginin doruk noktas?na ula?t??? bir anda ?u an bir parças? oldu?um ‘’Here, There, Everywhere’’ projesiyle tan??t?m. Projeye ?s?nmam uzun sürmedi ve Romanya maceram bir kaç ay içinde ba?lad?.

Hikayemi okudu?unuzda bir ?eyin fark?na varaca??n?z? tahmin ediyorum. Bu yolculu?a gönüllülük hizmetinin ne oldu?unu bilmeden ba?lad?m. Dürüst olmak gerekirse bu kavram?n anlam?n? gerçekten bilen pek kimseye de rastlamad?m. Bu bir ö?reti de?ildi san?r?m. Bu bir fark?ndal?kt?. Ama hiç bir zaman gerçekten fark?na var?p özümsenebilecek bir kavram da de?ildi. Bir ateist Tanr?’n?n varl???yla ilgili kesin bir yarg?ya varm?? olsa bile, ?üphecili?ini hiç bir zaman yitirmeyece?i gerçe?i gibi. O kadar geni? bir kavram ki; kimi zaman bir okyanus ortas?nda sallanan küçük bir sandal gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yapt???n?z hiç bir ?eyin etraf?n?za katk?s? olmad???n? dü?ünmenize yol açan neden de bu asl?nda. Fakat yol ald???n?z? anlaman?za yarayan i?aretler çok geçmeden önünüze ç?k?yor.
Yine gönüllülü?ün ne demek oldu?unun fark?nda olmad???m günlerden birinde, e?lenmek için pek zaman?m?n kalmad??? hissine kap?l?p ‘’Neden bugün bir yerlere gitmiyoruz?’’ sorusunun cevab?n? ‘’Evet, neden olmas?n!’’ diye cevaplad?m. Alkolle tan??mam çok öncelere dayanm?yor bu yüzden içki kültürüm oldu?unu söyleyemem. E?lencenin vazgeçilmez bir parças? gibi görünen alkole de hay?r diyemedi?im bir ak?amd?. Bir kaç kadeh içtikten sonra solu?u di?er gönüllülerle bir konserde ald?k. Ne yaz?k ki benim için e?lencenin bitmek üzere oldu?unu hiçbirimiz bilmiyorduk.

Bulundu?umuz mekanda birer içki daha ald?k. K?sa sürede biten içkilerimizi tazelemek için bara gitti?imizde hiç beklenmedik bir tepkiyle kar??la?t?k. Barmen bize sarho? muamelesi yapmas?n?n yan?nda bizi d??ar? att?rmak istedi. Alkolün etkisiyle ortam gerildi ve sonunda 7-8 ki?ilik bir grup koruma taraf?ndan d??ar? at?ld?k. Hikayenin en ac?kl? taraf? da burada ba?lad? benim için. Tansiyonun yükselmesine neden olan korumalardan biri biber gaz? kullanarak beni etkisiz hale getirdi. Yere dü?tü?ümde sald?r?ya u?rayaca??m? anlad?m fakat içlerinden birinin sol aya??m? 2 yerinden k?raca??n? tahmin bile edemezdim. Asl?nda iyi geçmesi gereken bir gecenin bu kadar dramatik bitmesi benim için de yeni bir sayfan?n aç?lmas?na yol açt?.
Gönüllük hizmetinin bütün evrelerinden geçmeme sebep olan bu olay beni ben yapan bütün ta?lar? yerinden oynatmaya yetmi?ti. Ac?lar içinde k?vran?rken yüzlerce soru i?areti belirdi zihnimde. Bütün aile ve akrabalar?m?, arkada?lar?m?, di?er gönüllüleri, bir daha futbol oynay?p oynayamayaca??m?, ne kadar süre yatakta kalaca??m? dü?ündüm durdum. Hastahaneye kald?r?ld?m ve acil olarak kontrol edildim. Ciddi k?r?klar sebebiyle ameliyat olmam gerekti?i söylendi ve 5 gün süren beklemeden sonra sonunda ameliyat oldum. Bu 5 gün içerisinde bana ülkeme gidebilece?im ve istersem tedavimi orada olabilece?im söylendi. Masraflar?n kar??lanaca??ndan bahsedildi. Bütün masraflar?n kar??lanaca??n? bu konuda da rahat olmam gerekti?i vurguland?. Hayat?mda girdi?im ilk operasyon de?ildi bu yüzden çok gergin de?ildim ama zor durumda oldu?um a?ikard?. Kimi zaman ba?ka birine misafirli?e gitti?imizde, parma??m?z?n küçük bir yeri kesilse bile ne kadar rahats?z hissederiz. Ben sol aya??nda 2 kemi?i k?r?k bir halde Romanya’da Bükre?’te bir hastahanede ameliyata girmek üzereydim.
Dü?ünmek için çok f?rsat?m oldu. De?i?mek için de. Ülkeme dönmeyi istemedim. Çünkü gönüllülük hizmeti için geldi?im bu ülkede hastahanelere gidip çocuklarla vakit geçirmek, onlara yaln?z olmad?klar?n? hissettirmek görevlerimden bir tanesiydi. Daha fark?na varamad???m gönüllülük kavram?n?n kollar?na b?rakt?m kendimi ve ne pahas?na olursa olsun Romanya’da tedavi olmay? istedim. Hastahaneye ilk gitti?im gece sürekli ba??mda durup benimle ingilizce konu?an genç adam?n bu karar? almamda büyük bir etkisi oldu?unu belirtmeliyim. Bana her ?eyin iyi olaca?? konusunda telkinler veren bu adam kalbi durmak üzere olan bir insana verilen elektro ?ok gibi bana umut vermi?ti. Bana yan?mda olmas?n? istedi?im kuzenim, ziyaretime gelmesini bekleyece?im arkada??m olmu?tu. Bunu yaparken benden bir beklentisi var m?yd??

Zaman geçtikçe daha çok s?k?lmaya ba?lad?m. S?k?ld?kça karamsarl??a kap?ld?m. Oday? payla?t???m di?er 7 ki?inin birbirleriyle olan romence muhabbetleri anlamasam da bana arkada? oldular. Zamanla onlara ilginç geldi hikayem. Romanya’da gönüllü olarak bulundu?umu ö?rendiklerinde takdir eden bak??lar?n? görmek bana sa?a, sola dönemedi?im yata??mda ilaç etkisi yarat?yordu. Bildikleri türkçe kelimeleri söylemeleri, bildikleri türkçe yemekleri söylemeleri bana minnettarl???n? gösterir gibi ilgi göstermeleri bir kez daha do?ru bir sebep yüzünden burada bulundu?umu hissettirdi bana.

Hem?irelerin yak?n ilgileri ve hasta bak?c?lar?n belki de dünyan?n en zor i?lerinden birini yaparken her ne kadar ileti?im s?k?nt?s? ya?asak da bana yard?m etmeleri bütün ta?lar?n yerine oturmas?na yard?m ediyordu adeta. Bu insanlar sadece ald?klar? maa? için mi bunlara katlan?yorlard?? Bu hiç konu?amad?klar?, sadece bir gülümsemeyle ileti?im kurduklar? insana neden iyi davranmay? seçiyorlard?? Ben de bu sebepten mi Romanya’ya gelmi?tim? Gönüllülük hizmetini anlamam için gerçekten de bunlar?n ba??ma gelmesi mi gerekiyordu? Hatalar?m?n bedelini mi ödüyordum, yoksa bunlar?n hepsi bir nedenle ba?lant?l? m?yd?? Kafam? kar??t?ran çok ?ey oldu. Ayn? kültürden, ayn? ülkeden tamamen z?t insanlarla kar??la?mak beni yenilgiye de?il, zafere yakla?t?rd?. Beni ç?kt???m yolda devam etmek için azmetti. Sava?mak için güç verdi. Buradaki derne?in bana olan ilgisi, gece gündüz demeden günün her saati desteklerini esirgememeleri ayakta kalmama yard?mc? oldu.

Eve döndü?ümde günlerce bak?ma muhtaç kald?m. O anda bir ba?ka gönüllü ev arkada??m yard?m?ma ko?tu. Ad? Maria, Portekiz’den. Her gün sevdi?im ?eyleri pi?irdi. ?htiyac?m oldu?unda hep oradayd?. Benden bir beklentisi var m?yd?? Bunlar? yaparken kendisini harekete eden ?ey neydi? Acaba ayn? sebepten dolay? m? Romanya’dayd?m? Gönüllülük böyle bir ?ey mi?

Bir an önce aya?a kalkmak için ne gerekiyorsa yapmam gerekiyordu ve bunu bana yard?m eden herkes için yapmal?yd?m. Bir an önce projedeki yerimi almal?yd?m. K?sa sürede koltuk de?neklerle yürümeye ba?lad?m. Ve ilk f?rsatta aktivitelere kat?lmaya ba?lad?m.

Art?k sadece gönüllülük kavram? de?il, bir çok ?eyin anlam? de?i?mi?ti benim için. Renklerin, kokular?n, tadlar?n ayn? olmad??? bir hayat?m vard?. Gönüllülük için bir i?aret beklemek, aynaya bakt???n?z halde güzel oldu?unuzu bir ba?kas?ndan duymay? beklemeye benziyor. Zaten içinizde olan bir ?eyi ç?karmak için do?ru zaman? beklemeyin. Bir otobüste, yolda giderken, spor yaparken, parkta otururken küçücük bir hareketiniz oyunun bütün seyrini iyilerin lehine çevirmeye yetebilir. Belki de siz benim gibi bir i?aret beklemeyin diye bu sat?rlar? yaz?yorum, elinizi ta??n alt?na koyman?z için siz neyi bekliyorsunuz?